ufa777

เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง

อัปเดตล่าสุด: 05 พฤศจิกายน 2566

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้บริการของเรา

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่มีตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ คำจำกัดความเหล่านี้จะมีความหมายเดียวกันไม่ว่าจะปรากฏในเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำจำกัดความ

เพื่อวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้:

 • บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทที่ควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยที่ “ควบคุม” หมายถึงการเป็นเจ้าของหุ้น 50% หรือมากกว่า ส่วนได้เสียในทุน หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีสิทธิ์ในการโหวตเลือกกรรมการหรืออำนาจบริหารอื่นๆ
 • ประเทศ หมายถึง: ประเทศไทย
 • บริษัท (อ้างถึงเป็น “บริษัท” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ในข้อตกลงนี้) หมายถึง UFA777.COM, ประเทศไทย
 • อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต
 • บริการ หมายถึง เว็บไซต์
 • เงื่อนไขและข้อตกลง (ยังเรียกว่า “ข้อกำหนด”) หมายถึง เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ที่เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการ
 • เนื้อหา หมายถึง เนื้อหาเช่น ข้อความ ภาพ หรือเนื้อหาสื่ออื่นๆ ที่สามารถโพสต์ได้โดยไม่ผ่านการคัดกรองล่วงหน้าจากเรา
 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้
 • อุปกรณ์ใช้บริการ หมายถึง อุปกรณ์ใดๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้เพื่อเข้าถึงบริการ
 • การใช้บริการ หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่ผู้ใช้ทำผ่านบริการของเรา
 • เว็บไซต์ หมายถึง UFA777.COM, ที่สามารถเข้าถึงได้จาก www.ufa777.com
 • คุณ (อ้างถึงเป็น “ผู้ใช้” “คุณ” หรือ “ของคุณ” ในข้อตกลงนี้) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่เข้าถึงหรือใช้บริการ ไม่ว่าจะทำเช่นนั้นโดยการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
Tanupat Damrongsak
Scroll to Top